Thursday, 06/08/2020 - 14:01|
Chung tay cùng Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; Tích cực thi đua lập thành tích kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2020 và 134 năm ngày Quốc tế lao động 01/5/1886 - 01/5/2020!

Ảnh Đại hội Công đoàn Nhiệm kỳ 2017 - 2022

 Một số hình ảnh nổi bật trong Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

\