Thursday, 06/08/2020 - 14:11|
Chung tay cùng Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; Tích cực thi đua lập thành tích kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2020 và 134 năm ngày Quốc tế lao động 01/5/1886 - 01/5/2020!

Ảnh ngày hội trải nghiệm "Tết hàn thực và tiệc buffet" khu Thanh cảm năm học 2017 - 2018

Một số hình ảnh tại ngày hội trải nghiệm "Bé vui tết hàn thực và tiệc Buffet năm học 2017 - 2018 Khu Thanh Cảm

Một số hình ảnh tại ngày hội trải nghiệm "Bé vui tết hàn thực và tiệc Buffet năm học 2017 - 2018 Khu Thanh Cảm